"Невалидан тип, вредност треба да буде текст или број", "'%value%' contains characters which are non alphabetic and no digits" => "'%value%' садржи карактере који нису слова нити цифре", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' је празан текст", // Zend_Validate_Alpha "Invalid type given, value should be a string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", "'%value%' contains non alphabetic characters" => "'%value%' садржи карактере који нису слова", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' је празан текст", // Zend_Validate_Barcode "'%value%' failed checksum validation" => "'%value%' грешка у цхецксум валидацији", "'%value%' contains invalid characters" => "'%value%' садржи невалидне карактере", "'%value%' should have a length of %length% characters" => "'%value%' треба да буде дужине %ленгтх%", "Invalid type given, value should be string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", // Zend_Validate_Between "'%value%' is not between '%min%' and '%max%', inclusively" => "'%value%' није између '%min%' и '%max%', укључиво", "'%value%' is not strictly between '%min%' and '%max%'" => "'%value%' није строго између '%min%' и '%max%'", // Zend_Validate_Callback "'%value%' is not valid" => "'%value%' није валидно", "Failure within the callback, exception returned" => "Грешка у позиву", // Zend_Validate_Ccnum "'%value%' must contain between 13 and 19 digits" => "'%value%' треба да садржи између 13 и 19 цифара", "Luhn algorithm (mod-10 checksum) failed on '%value%'" => "Лухн алгоритам не пролази на '%value%'", // Zend_Validate_CreditCard "Luhn algorithm (mod-10 checksum) failed on '%value%'" => "Лухн алгоритам не пролази на '%value%'", "'%value%' must contain only digits" => "'%value%' треба да садржи само цифре", "Invalid type given, value should be string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", "'%value%' contains an invalid amount of digits" => "'%value%' садржи невалиду количину цифара", "'%value%' is not from an allowed institute" => "'%value%' није из дозвољене институције", "Validation of '%value%' has been failed by the service" => "Валидација '%value%' није успела од стране сервиса", "The service returned a failure while validating '%value%'" => "Сервис је вратио грешку при валидацији '%value%'", // Zend_Validate_Date "Invalid type given, value should be string, integer, array or Zend_Date" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст, цео број, низ или Зенд_Дате", "'%value%' does not appear to be a valid date" => "'%value%' није валидан датум", "'%value%' does not fit the date format '%format%'" => "'%value%' није у формату датума '%format%'", // Zend_Validate_Db_Abstract "No record matching %value% was found" => "Запис који се поклапа са %value% није пронађен", "A record matching %value% was found" => "Запис који се поклапа са %value% је пронађен", // Zend_Validate_Digits "Invalid type given, value should be string, integer or float" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст или број", "'%value%' contains characters which are not digits; but only digits are allowed" => "'%value%' садржи карактере који нису цифре, а само цифре су дозвољене", "'%value%' contains not only digit characters" => "'%value%' не садржи само цифре", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' је празан текст", // Zend_Validate_EmailAddress "Invalid type given, value should be string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", "'%value%' is no valid email address in the basic format local-part@hostname" => "'%value%' није валидна адреса електронске поште у формату адреса@имехоста", "'%hostname%' is no valid hostname for email address '%value%'" => "'%hostname%' није валидно име хоста за адресу електронске поште '%value%'", "'%hostname%' does not appear to have a valid MX record for the email address '%value%'" => "'%hostname%' нема валидан МX запис за адресу електронске поште '%value%'", "'%hostname%' is not in a routable network segment. The email address '%value%' should not be resolved from public network." => "'%hostname%' није рутабилан мрежни сегмент. Адреса електронске поште '%value%' не треба да буде разрешена са јавне мреже", "'%localPart%' can not be matched against dot-atom format" => "'%localPart%' се не поклапа са дот-атом форматом", "'%localPart%' can not be matched against quoted-string format" => "'%localPart%' се не поклапа са qуотед-стринг форматом", "'%localPart%' is no valid local part for email address '%value%'" => "'%localPart%' није валидан део адресе електронске поште '%value%'", "'%value%' exceeds the allowed length" => "'%value%' прелази дозвољену дужину", // Zend_Validate_File_Count "Too many files, maximum '%max%' are allowed but '%count%' are given" => "Превелики број фајлова, максимално '%max%' је дозвољено, а '%count%' је прослеђено", "Too few files, minimum '%min%' are expected but '%count%' are given" => "Премали број фајлова, минимално '%min%' је очекивано, а '%count%' је прослеђено", // Zend_Validate_File_Crc32 "File '%value%' does not match the given crc32 hashes" => "Фајл '%value%' не пролази црц32 проверу", "A crc32 hash could not be evaluated for the given file" => "Нема црц32 кодова за дати фајл", "File '%value%' could not be found" => "Фајл '%value%' не може бити пронађен", // Zend_Validate_File_ExcludeExtension "File '%value%' has a false extension" => "Фајл '%value%' има невалидну екстензију", "File '%value%' could not be found" => "Фајл '%value%' не може бити пронађен", // Zend_Validate_File_ExcludeMimeType "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Фајл '%value%' има невалидан миме-тип '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Миме-тип фајла '%value%' не може бити детектован", "File '%value%' can not be read" => "Фајл '%value%' не може бити прочитан", // Zend_Validate_File_Exists "File '%value%' does not exist" => "Фајл '%value%' не постоји", // Zend_Validate_File_Extension "File '%value%' has a false extension" => "Фајл '%value%' има невалидну екстензију", "File '%value%' could not be found" => "Фајл '%value%' не може бити пронађен", // Zend_Validate_File_FilesSize "All files in sum should have a maximum size of '%max%' but '%size%' were detected" => "Сви фајлови у збиру треба да имају максималну величину '%max%', величина послатих фајлова је '%size%'", "All files in sum should have a minimum size of '%min%' but '%size%' were detected" => "Сви фајлови у збиру треба да имају минималну величину '%min%', величина послатих фајлова је '%size%'", "One or more files can not be read" => "Један или више фајлова не може бити прочитан", // Zend_Validate_File_Hash "File '%value%' does not match the given hashes" => "Фајл '%value%' је неправилно кодиран", "A hash could not be evaluated for the given file" => "Хешеви нису пронађени за дати фајл", "File '%value%' could not be found" => "Фајл '%value%' не може бити пронађен", // Zend_Validate_File_ImageSize "Maximum allowed width for image '%value%' should be '%maxwidth%' but '%width%' detected" => "Максимална дозвољена ширина слике '%value%' је '%maxwidth%', дата слика има ширину '%width%'", "Minimum expected width for image '%value%' should be '%minwidth%' but '%width%' detected" => "Минимална очекивана ширина слике '%value%' је '%minwidth%', дата слика има ширину '%width%'", "Maximum allowed height for image '%value%' should be '%maxheight%' but '%height%' detected" => "Максимална дозвољена висина слике '%value%' је '%maxheight%', дата слика има висину '%height%'", "Minimum expected height for image '%value%' should be '%minheight%' but '%height%' detected" => "Минимална очекивана висина слике '%value%' је '%minheight%', дата слика има висину '%height%'", "The size of image '%value%' could not be detected" => "Величина слике '%value%' не може бити одређена", "File '%value%' can not be read" => "Фајл '%value%' не може бити прочитан", // Zend_Validate_File_IsCompressed "File '%value%' is not compressed, '%type%' detected" => "Фајл '%value%' није компресован, '%type%' детектован", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Миме-тип фајла '%value%' не може бити детектован", "File '%value%' can not be read" => "Фајл '%value%' не може бити прочитан", // Zend_Validate_File_IsImage "File '%value%' is no image, '%type%' detected" => "Фајл '%value%' није слика, '%type%' детектован", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Миме-тип фајла '%value%' не може бити детектован", "File '%value%' can not be read" => "Фајл '%value%' не може бити прочитан", // Zend_Validate_File_Md5 "File '%value%' does not match the given md5 hashes" => "Фајл '%value%' не пролази мд5 проверу", "A md5 hash could not be evaluated for the given file" => "Нема мд5 хешева за дати фајл", "File '%value%' can not be read" => "Фајл '%value%' не може бити прочитан", // Zend_Validate_File_MimeType "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Фајл '%value%' има невалидан миме-тип '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Миме-тип фајла '%value%' не може бити детектован", "File '%value%' can not be read" => "Фајл '%value%' не може бити прочитан", // Zend_Validate_File_NotExists "File '%value%' exists" => "Фајл '%value%' постоји", // Zend_Validate_File_Sha1 "File '%value%' does not match the given sha1 hashes" => "Фајл '%value%' не пролази сха1 проверу", "A sha1 hash could not be evaluated for the given file" => "Нема сха1 хешева за дати фајл", "File '%value%' could not be found" => "Фајл '%value%' не може бити пронађен", // Zend_Validate_File_Size "Maximum allowed size for file '%value%' is '%max%' but '%size%' detected" => "Максимална дозвољена величина фајла '%value%' је '%max%', дата величина је '%size%'", "Minimum expected size for file '%value%' is '%min%' but '%size%' detected" => "Минимална очекивана величина фајла '%value%' је '%min%', дата величина је '%size%'", "File '%value%' could not be found" => "Фајл '%value%' не може бити пронађен", // Zend_Validate_File_Upload "File '%value%' exceeds the defined ini size" => "Фајл '%value%' превазилази максималну дозвољену величину", "File '%value%' exceeds the defined form size" => "Фајл '%value%' превазилази максималну дозвољену величину", "File '%value%' was only partially uploaded" => "Фајл '%value%' је само парцијално аплоадован", "File '%value%' was not uploaded" => "Фајл '%value%' није аплоадован", "No temporary directory was found for file '%value%'" => "Привремени директоријум није пронађен за фајл '%value%'", "File '%value%' can't be written" => "Фајл '%value%' не може бити измењен", "A PHP extension returned an error while uploading the file '%value%'" => "Екстензија је вратила грешку током уплоада фајла '%value%'", "File '%value%' was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "Фајл '%value%' је илегално аплоадован, могућ напад", "File '%value%' was not found" => "Фајл '%value%' није пронађен", "Unknown error while uploading file '%value%'" => "Непозната грешка при уплоаду фајла '%value%'", // Zend_Validate_File_WordCount "Too much words, maximum '%max%' are allowed but '%count%' were counted" => "Превише речи, максимално '%max%' је дозвољено, '%count%' је избројано", "Too less words, minimum '%min%' are expected but '%count%' were counted" => "Премало речи, минимално '%min%' је очекивано, '%count%' је избројано", "File '%value%' could not be found" => "Фајл '%value%' не може бити пронађен", // Zend_Validate_Float "'%value%' does not appear to be a float" => "'%value%' није разломљени број", "File '%value%' could not be found" => "Фајл '%value%' не може бити пронађен", // Zend_Validate_GreaterThan "'%value%' is not greater than '%min%'" => "'%value%' није веће од '%min%'", // Zend_Validate_Hex "Invalid type given, value should be a string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", "'%value%' has not only hexadecimal digit characters" => "'%value%' се не састоји само од хексадецималних карактера", // Zend_Validate_Hostname "Invalid type given, value should be a string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", "'%value%' appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed" => "'%value%' је ИП адреса, ИП адресе нису дозвољене", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list" => "'%value%' је ДНС име хоста, али ТЛД није у листи познатих", "'%value%' appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position" => "'%value%' је ДНС име хоста, али садржи средњу црту (-) на недозвољеној позицији", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'" => "'%value%' је ДНС име хоста, али се не поклапа са шемом за '%tld%' ТЛД", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part" => "'%value%' је ДНС име хоста, али не може да се екстрактује ТЛД део '%tld%'", "'%value%' does not match the expected structure for a DNS hostname" => "'%value%' се не поклапа са очекиваном структуром ДНС имена хоста", "'%value%' does not appear to be a valid local network name" => "'%value%' није валидно име локалне мреже", "'%value%' appears to be a local network name but local network names are not allowed" => "'%value%' је име локалне мреже, локална имена мрежа нису дозвољена", "'%value%' appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded" => "'%value%' је ДНС име хоста, али дата пуникод нотација не може бити декодирана", // Zend_Validate_Iban "Unknown country within the IBAN '%value%'" => "Непозната земља у ИБАН '%value%'", "'%value%' has a false IBAN format" => "'%value%' није у валидном ИБАН формату", "'%value%' has failed the IBAN check" => "'%value%' не пролази ИБАН проверу", // Zend_Validate_Identical "The two given tokens do not match" => "Токени се не поклапају", "No token was provided to match against" => "Токен за проверу није прослеђен", // Zend_Validate_InArray "'%value%' was not found in the haystack" => "'%value%' није пронађено у гомили", // Zend_Validate_Int "Invalid type given, value should be string or integer" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст или цео број", "'%value%' does not appear to be an integer" => "'%value%' није цео број", // Zend_Validate_Ip "Invalid type given, value should be a string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", "'%value%' does not appear to be a valid IP address" => "'%value%' није валидна ИП адреса", // Zend_Validate_Isbn "Invalid type given, value should be string or integer" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст или цео број", "'%value%' is no valid ISBN number" => "'%value%' није валидан ИСБН број", // Zend_Validate_LessThan "'%value%' is not less than '%max%'" => "'%value%' је мање од '%max%'", // Zend_Validate_NotEmpty "Invalid type given, value should be float, string, array, boolean or integer" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст, број или логичка вредност", "Value is required and can't be empty" => "Вредност је обавезна и не сме бити празна", // Zend_Validate_PostCode "Invalid type given. The value should be a string or a integer" => "Невалидан тип. Вредност треба да буде текст или цео број", "'%value%' does not appear to be a postal code" => "'%value%' није поштански број", // Zend_Validate_Regex "Invalid type given, value should be string, integer or float" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст или број", "'%value%' does not match against pattern '%pattern%'" => "'%value%' се не поклапа са форматом '%pattern%'", "There was an internal error while using the pattern '%pattern%'" => "Догодила се грешка при коришћењу формата '%pattern%'", // Zend_Validate_Sitemap_Changefreq "'%value%' is no valid sitemap changefreq" => "'%value%' није валидна фреквенција промене мапе сајта", "Invalid type given, the value should be a string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", // Zend_Validate_Sitemap_Lastmod "'%value%' is no valid sitemap lastmod" => "'%value%' није валидан датум измене мапе сајта", "Invalid type given, the value should be a string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", // Zend_Validate_Sitemap_Loc "'%value%' is no valid sitemap location" => "'%value%' није валидна локација мапе сајта", "Invalid type given, the value should be a string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", // Zend_Validate_Sitemap_Priority "'%value%' is no valid sitemap priority" => "'%value%' није валидан приоритет мапе сајта", "Invalid type given, the value should be a integer, a float or a numeric string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде број или нумберички низ", // Zend_Validate_StringLength "Invalid type given, value should be a string" => "Невалидан тип, вредност треба да буде текст", "'%value%' is less than %min% characters long" => "'%value%' има мање од %min% карактера", "'%value%' is more than %max% characters long" => "'%value%' има више од %max% карактера", );