"Epäkelpo syöte. Pitäisi olla liukuluku, merkkijono tai kokonaisluku", "'%value%' contains characters which are non alphabetic and no digits" => "'%value%' on virheelinen, ainoastaan aakkoset ja numerot ovat sallittuja", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' on tyhjä merkkijono", // Zend_Validate_Alpha "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", "'%value%' contains non alphabetic characters" => "'%value%' on virheellinen, ainoastaan aakkoset ovat sallittuja", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' on tyhjä merkkijono", // Zend_Validate_Barcode "'%value%' failed checksum validation" => "Syötteen '%value%' tarkistusluvun vahvistus epäonnistui", "'%value%' contains invalid characters" => "'%value%' sisältää epäkelpoja merkkejä", "'%value%' should have a length of %length% characters" => "'%value%' pitäisi olla %length% merkkiä pitkä", "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", // Zend_Validate_Between "'%value%' is not between '%min%' and '%max%', inclusively" => "'%value%' ei ole luku väliltä %min%-%max%", "'%value%' is not strictly between '%min%' and '%max%'" => "'%value%' ei ole luku väliltä %min%-%max%, poislukien ylä- ja alarajat", // Zend_Validate_Callback "'%value%' is not valid" => "'%value%' on epäkelpo", "An exception has been raised within the callback" => "Odottamaton virhe, callback-validaattori palautti poikkeuksen", // Zend_Validate_Ccnum "'%value%' must contain between 13 and 19 digits" => "'%value%' pitää olla luku väliltä 13-19", "Luhn algorithm (mod-10 checksum) failed on '%value%'" => "Luhn-algoritmin (mod 10) suoritus syötteelle '%value%' epäonnistui", // Zend_Validate_CreditCard "'%value%' seems to contain an invalid checksum" => "Syötteen '%value%' tarkistusluku on viallinen", "'%value%' must contain only digits" => "'%value%' saa sisältää ainoastaan numeroita", "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", "'%value%' contains an invalid amount of digits" => "'%value%' sisältää väärän määrän numeroita", "'%value%' is not from an allowed institute" => "'%value%' ei ole sallitun luottolaitoksen alkuosa", "'%value%' seems to be an invalid creditcard number" => "Luottokortin numero '%value%' tulkittiin virheelliseksi", "An exception has been raised while validating '%value%'" => "Kortin '%value%' varmennus epäonnistui, palvelu palautti virheen", // Zend_Validate_Date "Invalid type given. String, integer, array or Zend_Date expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono, kokonaisluku, taulukko tai Zend_Date", "'%value%' does not appear to be a valid date" => "'%value%' ei ole kelvollinen päivä", "'%value%' does not fit the date format '%format%'" => "'%value%' ei ole muotoa '%format%'", // Zend_Validate_Db_Abstract "No record matching '%value%' was found" => "Rekisteristä ei löytynyt arvoa, joka vastaisi syötettä '%value%'", "A record matching '%value%' was found" => "Rekisteristä löytyi syötettä '%value%' vastaava arvo", // Zend_Validate_Digits "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono, kokonaisluku tai liukuluku", "'%value%' must contain only digits" => "'%value%' on virheellinen, ainoastaan numerot ovat sallittuja", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' on tyhjä merkkijono", // Zend_Validate_EmailAddress "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", "'%value%' is no valid email address in the basic format local-part@hostname" => "'%value%' on virheellinen sähköpostiosoite, ei vastaa muotoa paikallisosa@alue", "'%hostname%' is no valid hostname for email address '%value%'" => "'%hostname%' on virheellinen verkkotunnus osoitteelle '%value%'", "'%hostname%' does not appear to have a valid MX record for the email address '%value%'" => "Osoitteen '%value%' verkkotunnukselle '%hostname%' ei löydy MX-tietuetta", "'%hostname%' is not in a routable network segment. The email address '%value%' should not be resolved from public network" => "'%hostname%' ei ole reititettävän verkon osa. Sähköpostiosoitetta '%value%' ei pitäisi selvittää julkisesta verkosta.", "'%localPart%' can not be matched against dot-atom format" => "Virheellinen paikallisosa, '%localPart%' ei ole verrattavissa dot-atom -muotoon", "'%localPart%' can not be matched against quoted-string format" => "Virheellinen paikallisosa, '%localPart%' ei ole verrattavissa quoted-string -muotoon", "'%localPart%' is no valid local part for email address '%value%'" => "Sähköpostiosoitteen '%value%' paikallisosa '%localPart%' on virheellinen", "'%value%' exceeds the allowed length" => "Osoite '%value%' on liian pitkä", // Zend_Validate_File_Count "Too many files, maximum '%max%' are allowed but '%count%' are given" => "Virheellinen määrä tiedostoja, maksimimäärä on '%max%', vastaanotettiin '%count%'", "Too few files, minimum '%min%' are expected but '%count%' are given" => "Virheellinen määrä tiedostoja, minimimäärä on '%min%', vastaanotettiin '%count%'", // Zend_Validate_File_Crc32 "File '%value%' does not match the given crc32 hashes" => "Tiedoston '%value%' crc32-tarkistusluku ei vastaa annettua", "A crc32 hash could not be evaluated for the given file" => "Tarkistuslukua crc32 ei pystytty määrittämään vastaanotetulle tiedostolle", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_ExcludeExtension "File '%value%' has a false extension" => "Tiedostolla '%value%' on virheellinen pääte", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_ExcludeMimeType "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Tiedoston '%value%' MIME-tyyppi '%type%' on virheellinen", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Tiedoston '%value%' MIME-tyyppiä ei pystytty todentamaan", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_Exists "File '%value%' does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei ole olemassa", // Zend_Validate_File_Extension "File '%value%' has a false extension" => "Tiedostolla '%value%' on virheellinen pääte", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_FilesSize "All files in sum should have a maximum size of '%max%' but '%size%' were detected" => "Kaikkien tiedostojen yhteenlaskettu koko saa olla maksimissaan '%max%', vastaanotettiin '%size%'", "All files in sum should have a minimum size of '%min%' but '%size%' were detected" => "Kaikkien tiedostojen yhteenlaskettu koko pitää olla vähintään '%min%', vastaanotettiin '%size%'", "One or more files can not be read" => "Yhtä tai useampaa tiedostoa ei voida lukea", // Zend_Validate_File_Hash "File '%value%' does not match the given hashes" => "Tiedoston '%value%' tarkastusluku ei vastaa annettua", "A hash could not be evaluated for the given file" => "Tarkistuslukua ei pystytty määrittämään vastaanotetulle tiedostolle", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_ImageSize "Maximum allowed width for image '%value%' should be '%maxwidth%' but '%width%' detected" => "Kuvan '%value%' maksimileveys on '%maxwidth%', annettu '%width%'", "Minimum expected width for image '%value%' should be '%minwidth%' but '%width%' detected" => "Kuvan '%value%' minimileveys on '%minwidth%', annettu '%width%'", "Maximum allowed height for image '%value%' should be '%maxheight%' but '%height%' detected" => "Kuvan '%value%' maksimikorkeus on '%maxheight%', annettu '%height%'", "Minimum expected height for image '%value%' should be '%minheight%' but '%height%' detected" => "Kuvan '%value%' minimikorkeus on '%minheight%', annettu '%height%'", "The size of image '%value%' could not be detected" => "Kuvan '%value%' kokoa ei voida todentaa", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_IsCompressed "File '%value%' is not compressed, '%type%' detected" => "Tiedosto '%value%' ei ole pakattu, vastaanotettiin tyyppiä '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Tiedoston '%value%' MIME-tyyppiä ei pystytty todentamaan", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_IsImage "File '%value%' is no image, '%type%' detected" => "Tiedosto '%value%' ei ole kuvatiedosto, vastaanotettiin tyyppiä '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Tiedoston '%value%' MIME-tyyppiä ei pystytty todentamaan", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_Md5 "File '%value%' does not match the given md5 hashes" => "Tiedoston '%value%' tarkistusluku ei vastaa annettua (md5)", "A md5 hash could not be evaluated for the given file" => "Tiedostolle ei voitu määrittää md5-tarkistuslukua", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_MimeType "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Tiedoston '%value%' MIME-tyyppi '%type%' on virheellinen", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Tiedoston '%value%' MIME-tyyppiä ei pystytty todentamaan", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_NotExists "File '%value%' exists" => "Tiedostoa '%value%' ei ole olemassa", // Zend_Validate_File_Sha1 "File '%value%' does not match the given sha1 hashes" => "Tiedoston '%value%' tarkistusluku ei vastaa annettua (sha1)", "A sha1 hash could not be evaluated for the given file" => "Tiedostolle ei voitu määrittää sha1-tarkistuslukua", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_Size "Maximum allowed size for file '%value%' is '%max%' but '%size%' detected" => "Tiedoston '%value%' maksimikoko on '%max%', vastaanotettu '%size%'", "Minimum expected size for file '%value%' is '%min%' but '%size%' detected" => "Tiedoston '%value%' minimikoko on '%min%', vastaanotettu '%size%'", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voidea lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_File_Upload "File '%value%' exceeds the defined ini size" => "Tiedosto '%value%' ylittää ini-tiedostossa määritellyn tiedostokoon", "File '%value%' exceeds the defined form size" => "Tiedosto '%value%' ylittää lomakkeessa määritellyn tiedostokoon", "File '%value%' was only partially uploaded" => "Tiedosto '%value%' vastaanotettiin ainoastaan osittain", "File '%value%' was not uploaded" => "Tiedostoa '%value%' ei lähetetty", "No temporary directory was found for file '%value%'" => "Väliaikaishakemistoa ei löytynyt tiedostolle '%value%'", "File '%value%' can't be written" => "Tiedostoon '%value%' ei voida kirjoittaa", "A PHP extension returned an error while uploading the file '%value%'" => "PHP:n lisäosa palautti virheen kesken tiedoston '%value%' lähetyksen", "File '%value%' was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "Tiedoston '%value%' lähetyksessä haivattu laittomuus, mahdollinen hyökkäys", "File '%value%' was not found" => "Tiedostoa '%value%' ei löydy", "Unknown error while uploading file '%value%'" => "Tiedoston '%value%' lähetyksessä tapahtui tunnistamaton virhe", // Zend_Validate_File_WordCount "Too much words, maximum '%max%' are allowed but '%count%' were counted" => "Virheellinen määrä sanoja, maksimäärä on '%max%', annettu '%count%'", "Too less words, minimum '%min%' are expected but '%count%' were counted" => "Virheellinen määrä sanoja, minimimäärä on '%min%', annettu '%count%'", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Tiedostoa '%value%' ei voida lukea tai sitä ei ole", // Zend_Validate_Float "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla liukuluku, merkkijono tai kokonaisluku", "'%value%' does not appear to be a float" => "'%value%' ei ole liukuluku", // Zend_Validate_GreaterThan "'%value%' is not greater than '%min%'" => "'%value%' ei ole suurempi kuin '%min%'", // Zend_Validate_Hex "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", "'%value%' has not only hexadecimal digit characters" => "'%value%' voi sisältää ainoastaan heksadeslimaalin muotoisia merkkejä", // Zend_Validate_Hostname "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", "'%value%' appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed" => "'%value%' näyttäisi olevan ip-osoite eikä verkkotunnus", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list" => "'%value%' verkkotunnuksen TLD-osa ei ole tunnettu", "'%value%' appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position" => "'%value%' näyttäisi olevan käypä verkkotunnus, mutta sisältää viivan väärässä paikassa", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'" => "'%value%' näyttäisi olevan käypä verkkotunnus, mutta sen TLD-osa '%tld%' on virheellinen", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part" => "'%value%' verkkotunnuksen TLD-osaa ei pystytty erottamaan", "'%value%' does not match the expected structure for a DNS hostname" => "Verkkotunnus '%value%' on jäsennykseltään virheellinen", "'%value%' does not appear to be a valid local network name" => "'%value%' on epäkelpo paikallisverkkon tunnus", "'%value%' appears to be a local network name but local network names are not allowed" => "'%value%' tulkittiin paikallisverkon tunnukseksi, jotka eivät ole sallittuja", "'%value%' appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded" => "Verkkotunnuksen '%value%' punycode-koodauksen purku epäonnistui", // Zend_Validate_Iban "Unknown country within the IBAN '%value%'" => "Maata ei pystytty tunnistamaan IBAN-koodista '%value%'", "'%value%' has a false IBAN format" => "'%value%' on väärän muotoinen IBAN-koodi", "'%value%' has failed the IBAN check" => "'%value%' IBAN-koodin tarkastus epäonnistui", // Zend_Validate_Identical "The two given tokens do not match" => "Annetut kaksi arvoa eivät täsmää", "No token was provided to match against" => "Toinen arvoista puuttuu", // Zend_Validate_InArray "'%value%' was not found in the haystack" => "'%value%' ei löydy sallittujen syötteiden joukosta", // Zend_Validate_Int "Invalid type given. String or integer expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono tai kokonaisluku", "'%value%' does not appear to be an integer" => "'%value%' ei ole kokonaisluku", // Zend_Validate_Ip "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", "'%value%' does not appear to be a valid IP address" => "'%value%' ei ole käypä IP-osoite", // Zend_Validate_Isbn "Invalid type given. String or integer expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono tai kokonaisluku", "'%value%' is no valid ISBN number" => "'%value%' ei ole käypä ISBN-numero", // Zend_Validate_LessThan "'%value%' is not less than '%max%'" => "'%value%' ei ole pienempi kuin '%max%'", // Zend_Validate_NotEmpty "Invalid type given. String, integer, float, boolean or array expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla kokonaisluku, liukuluku, boolean tai taulukko", "Value is required and can't be empty" => "Kenttä ei voi olla tyhjä", // Zend_Validate_PostCode "Invalid type given. String or integer expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono tai kokonaisluku", "'%value%' does not appear to be a postal code" => "'%value%' ei ole käypä postiosoite", // Zend_Validate_Regex "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono, kokonaisluku tai liukuluku", "'%value%' does not match against pattern '%pattern%'" => "'%value%' ei ole muotoa '%pattern%'", "There was an internal error while using the pattern '%pattern%'" => "Sisäinen virhe käytettäessa muotoa '%pattern%'", // Zend_Validate_Sitemap_Changefreq "'%value%' is no valid sitemap changefreq" => "'%value%' ei ole käypä sivukartan muutosnopeus", "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", // Zend_Validate_Sitemap_Lastmod "'%value%' is no valid sitemap lastmod" => "'%value%' ei ole käypä arvo sivukartan viimeksimuokatuksi arvoksi", "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", // Zend_Validate_Sitemap_Loc "'%value%' is no valid sitemap location" => "'%value%' ei ole käypä sivukartan sijainti", "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", // Zend_Validate_Sitemap_Priority "'%value%' is no valid sitemap priority" => "'%value%' ei ole käypä sivukartan prioriteetti", "Invalid type given. Numeric string, integer or float expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla kokonaisluku tai liukuluku", // Zend_Validate_StringLength "Invalid type given. String expected" => "Epäkelpo syöte. Pitäisi olla merkkijono", "'%value%' is less than %min% characters long" => "'%value%' on lyhyempi kuin vaaditut %min% merkkiä", "'%value%' is more than %max% characters long" => "'%value%' on pidempi kuin sallitut %max% merkkiä", );