"Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo", "'%value%' contains characters which are non alphabetic and no digits" => "'%value%' obsahuje i jiné znaky než písmena a číslice", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdný řetězec", // Zend_Validate_Alpha "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", "'%value%' contains non alphabetic characters" => "'%value%' obsahuje i jiné znaky než písmena", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdný řetězec", // Zend_Validate_Barcode "'%value%' failed checksum validation" => "'%value%' má chybný kontrolní součet", "'%value%' contains invalid characters" => "'%value%' obsahuje neplatné znaky", "'%value%' should have a length of %length% characters" => "'%value%' by měl mít délku %length% znaků", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec.", // Zend_Validate_Between "'%value%' is not between '%min%' and '%max%', inclusively" => "'%value%' není mezi '%min%' a '%max%', včetně", "'%value%' is not strictly between '%min%' and '%max%'" => "'%value%' není ostře mezi '%min%' a '%max%'", // Zend_Validate_Callback "'%value%' is not valid" => "Hodnota '%value%' není platná", "An exception has been raised within the callback" => "Během volání byla vyvolána výjimka", // Zend_Validate_Ccnum "'%value%' must contain between 13 and 19 digits" => "'%value%' musí obsahovat 13 až 19 číslic", "Luhn algorithm (mod-10 checksum) failed on '%value%'" => "Luhnův algoritmus (kontrolní součet mod-10) nevyšel pro '%value%'", // Zend_Validate_CreditCard "'%value%' seems to contain an invalid checksum" => "'%value%' obsahuje neplatný kontrolní součet", "'%value%' must contain only digits" => "'%value%' musí obsahovat jen čísla", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", "'%value%' contains an invalid amount of digits" => "'%value%' obsahuje neplatný počet číslic", "'%value%' is not from an allowed institute" => "'%value%' není od povolené společnosti", "'%value%' seems to be an invalid creditcard number" => "'%value%' není platné číslo kreditní karty", "An exception has been raised while validating '%value%'" => "Během validace '%value%' byla vyvolána výjimka", // Zend_Validate_Date "Invalid type given. String, integer, array or Zend_Date expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, číslo, pole nebo Zend_Date", "'%value%' does not appear to be a valid date" => "'%value%' není platné datum", "'%value%' does not fit the date format '%format%'" => "'%value%' neodpovídá formátu data '%format%'", // Zend_Validate_Db_Abstract "No record matching '%value%' was found" => "Nebyl nalezen žádný záznam odpovídající '%value%'", "A record matching '%value%' was found" => "Byl nalezen záznam odpovídající '%value%'", // Zend_Validate_Digits "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo", "'%value%' must contain only digits" => "'%value%' musí obsahovat jen číslice", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdný řetězec", // Zend_Validate_EmailAddress "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", "'%value%' is no valid email address in the basic format local-part@hostname" => "'%value%' není platná e-mailová adresa ve formátu local-part@hostname", "'%hostname%' is no valid hostname for email address '%value%'" => "'%hostname%' není platné hostname pro emailovou adresu '%value%'", "'%hostname%' does not appear to have a valid MX record for the email address '%value%'" => "'%hostname%' neobsahuje platný MX záznam pro e-mailovou adresu '%value%'", "'%hostname%' is not in a routable network segment. The email address '%value%' should not be resolved from public network" => "'%hostname%' není v směrovatelném úseku sítě. E-mailová adresa '%value%' by neměla být požadována z veřejné sítě", "'%localPart%' can not be matched against dot-atom format" => "'%localPart%' nemůže být porovnán proti dot-atom formátu", "'%localPart%' can not be matched against quoted-string format" => "'%localPart%' nemůže být porovnán proti quoted-string formátu", "'%localPart%' is no valid local part for email address '%value%'" => "'%localPart%' není platná 'local part' pro e-mailovou adresu '%value%'", "'%value%' exceeds the allowed length" => "'%value%' překročil dovolenou délku", // Zend_Validate_File_Count "Too many files, maximum '%max%' are allowed but '%count%' are given" => "Příliš mnoho souborů. Maximum je '%max%', ale bylo zadáno '%count%'", "Too few files, minimum '%min%' are expected but '%count%' are given" => "Příliš málo souborů. Minimum je '%min%', ale byl zadáno jen '%count%'", // Zend_Validate_File_Crc32 "File '%value%' does not match the given crc32 hashes" => "Soubor '%value%' neodpovídá zadanému crc32 hashi", "A crc32 hash could not be evaluated for the given file" => "Pro zadaný soubor nemohl být vypočítán crc32 hash", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_ExcludeExtension "File '%value%' has a false extension" => "Soubor '%value%' má nesprávnou příponu", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_ExcludeMimeType "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Soubor '%value%' má nesprávný mimetyp '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp souboru '%value%' nebylo možné zjistit", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_Exists "File '%value%' does not exist" => "Soubor '%value%' neexistuje", // Zend_Validate_File_Extension "File '%value%' has a false extension" => "Soubor '%value%' má nesprávnou příponu", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_FilesSize "All files in sum should have a maximum size of '%max%' but '%size%' were detected" => "Součet velikostí všech souborů by měl být maximálně '%max%', ale je '%size%'", "All files in sum should have a minimum size of '%min%' but '%size%' were detected" => "Součet velikostí všech souborů by měl být nejméně '%min%', ale je '%size%'", "One or more files can not be read" => "Jeden nebo více souborů není možné načíst", // Zend_Validate_File_Hash "File '%value%' does not match the given hashes" => "Soubor '%value%' neodpovídané danému hashi", "A hash could not be evaluated for the given file" => "Hash nemohl být pro daný soubor vypočítán", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_ImageSize "Maximum allowed width for image '%value%' should be '%maxwidth%' but '%width%' detected" => "Maximální šířka obrázku '%value%' by měla být '%maxwidth%', ale je '%width%'", "Minimum expected width for image '%value%' should be '%minwidth%' but '%width%' detected" => "Minimální šířka obrázku '%value%' by měla být '%minwidth%', ale je '%width%'", "Maximum allowed height for image '%value%' should be '%maxheight%' but '%height%' detected" => "Maximální výška obrázku '%value%' by měla být '%maxheight%', ale je '%height%'", "Minimum expected height for image '%value%' should be '%minheight%' but '%height%' detected" => "Minimální výška obrázku '%value%' by měla být '%minheight%', ale je '%height%'", "The size of image '%value%' could not be detected" => "Rozměry obrázku '%value%' nebylo možné zjistit", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_IsCompressed "File '%value%' is not compressed, '%type%' detected" => "Soubor '%value%' není komprimovaný, ale '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp souboru '%value%' nebylo možné zjistit", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_IsImage "File '%value%' is no image, '%type%' detected" => "Soubor '%value%' není obrázek, ale '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp souboru '%value%' nebylo možné zjistit", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_Md5 "File '%value%' does not match the given md5 hashes" => "Soubor '%value%' neodpovídá danému md5 hashi", "A md5 hash could not be evaluated for the given file" => "md5 hash nemohl být pro daný soubor vypočítán", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_MimeType "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Soubor '%value%' má neplatný mimetyp '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp souboru '%value%' nebylo možné zjistit", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_NotExists "File '%value%' exists" => "Soubor '%value%' již existuje", // Zend_Validate_File_Sha1 "File '%value%' does not match the given sha1 hashes" => "Soubor '%value%' neodpovídá danému sha1 hashi", "A sha1 hash could not be evaluated for the given file" => "sha1 hash nemohl být pro daný soubor vypočítán", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_Size "Maximum allowed size for file '%value%' is '%max%' but '%size%' detected" => "Maximální povolená velikost souboru je '%max%', ale '%value%' má '%size%'", "Minimum expected size for file '%value%' is '%min%' but '%size%' detected" => "Minimální velikost souboru je '%min%', ale '%value%' má '%size%'", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_File_Upload "File '%value%' exceeds the defined ini size" => "Soubor '%value%' překročil velikost definovanou v ini souboru", "File '%value%' exceeds the defined form size" => "Soubor '%value%' překročil velikost definovanou ve formuláři", "File '%value%' was only partially uploaded" => "Soubor '%value%' byl nahrán jen částečně", "File '%value%' was not uploaded" => "Soubor '%value%' nebyl nahrán", "No temporary directory was found for file '%value%'" => "Pro soubor '%value%' nebyl nalezen žádný dočasný adresář", "File '%value%' can't be written" => "Soubor '%value%' nemůže být zapsán", "A PHP extension returned an error while uploading the file '%value%'" => "PHP rozšíření vrátilo chybu během nahrávání souboru '%value%'", "File '%value%' was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "Soubor '%value%' byl nedovoleně nahrán. Může se jednat o útok", "File '%value%' was not found" => "Soubor '%value%' nebyl nalezen", "Unknown error while uploading file '%value%'" => "Během nahrávání souboru '%value%' došlo k chybě", // Zend_Validate_File_WordCount "Too much words, maximum '%max%' are allowed but '%count%' were counted" => "Příliš mnoho slov. Je jich dovoleno maximálně '%max%', ale bylo zadáno '%count%'", "Too less words, minimum '%min%' are expected but '%count%' were counted" => "Příliš málo slov. Musí jich být alespoň '%min%', ale bylo zadáno jen '%count%'", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje", // Zend_Validate_Float "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo", "'%value%' does not appear to be a float" => "'%value%' není desetinné číslo", // Zend_Validate_GreaterThan "'%value%' is not greater than '%min%'" => "'%value%' není větší než '%min%'", // Zend_Validate_Hex "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", "'%value%' has not only hexadecimal digit characters" => "'%value%' neobsahuje jen znaky hexadecimálních čísel.", // Zend_Validate_Hostname "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", "'%value%' appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed" => "'%value%' vypadá jako IP adresa, ale ty nejsou dovoleny", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list" => "'%value%' vypadá jako hostname, ale nemohl být ověřen proti známým TLD", "'%value%' appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position" => "'%value%' vypadá jako hostname, ale obsahuje pomlčku na nedovoleném místě", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'" => "'%value%' vypadá jako hostname, ale neodpovídá formátu hostname pro '%tld%'", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part" => "'%value%' sice vypadá jako hostname, ale nemohu určit TLD", "'%value%' does not match the expected structure for a DNS hostname" => "'%value%' neodpovídá očekáváné struktuře hostname", "'%value%' does not appear to be a valid local network name" => "'%value%' nevypadá jako platné síťové jméno", "'%value%' appears to be a local network name but local network names are not allowed" => "'%value%' vypadá jako hostname lokální sítě, ty ale nejsou povoleny", "'%value%' appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded" => "'%value%' vypadá jako DNS hostname ale zadanou punycode notaci není možné dekódovat", // Zend_Validate_Iban "Unknown country within the IBAN '%value%'" => "Neznámý stát v IBAN '%value%'", "'%value%' has a false IBAN format" => "'%value%' není platný formát IBAN", "'%value%' has failed the IBAN check" => "'%value%' neprošlo kontrolou IBAN", // Zend_Validate_Identical "The two given tokens do not match" => "Zadané položky nejsou shodné", "No token was provided to match against" => "Nebyla zadána položka pro porovnání", // Zend_Validate_InArray "'%value%' was not found in the haystack" => "'%value%' nebyla nalezena v seznamu", // Zend_Validate_Int "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec nebo celé číslo", "'%value%' does not appear to be an integer" => "'%value%' není celé číslo", // Zend_Validate_Ip "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", "'%value%' does not appear to be a valid IP address" => "'%value%' není platná IP adresa", // Zend_Validate_Isbn "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec nebo celé číslo", "'%value%' is no valid ISBN number" => "'%value%' není platné ISBN", // Zend_Validate_LessThan "'%value%' is not less than '%max%'" => "'%value%' není méně než '%max%'", // Zend_Validate_NotEmpty "Invalid type given. String, integer, float, boolean or array expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo, boolean nebo pole", "Value is required and can't be empty" => "Položka je povinná a nesmí být prázdná", // Zend_Validate_PostCode "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec nebo celé číslo", "'%value%' does not appear to be a postal code" => "'%value%' nevypadá jako PSČ", // Zend_Validate_Regex "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo", "'%value%' does not match against pattern '%pattern%'" => "'%value%' neodpovídá šabloně '%pattern%'", "There was an internal error while using the pattern '%pattern%'" => "Během zpracování šablony '%pattern%' došlo k interní chybě", // Zend_Validate_Sitemap_Changefreq "'%value%' is no valid sitemap changefreq" => "'%value%' není platné 'changefreq' pro sitemapu", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", // Zend_Validate_Sitemap_Lastmod "'%value%' is no valid sitemap lastmod" => "'%value%' není platné 'lastmod' pro sitemapu", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", // Zend_Validate_Sitemap_Loc "'%value%' is no valid sitemap location" => "'%value%' není platná 'location' pro sitemapu", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", // Zend_Validate_Sitemap_Priority "'%value%' is no valid sitemap priority" => "'%value%' není platná 'priority' pro sitemapu", "Invalid type given. Numeric string, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván číselný řetězec, celé nebo desetinné číslo.", // Zend_Validate_StringLength "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec", "'%value%' is less than %min% characters long" => "'%value%' je kratší než %min% znaků", "'%value%' is more than %max% characters long" => "'%value%' je delší než %max% znaků", );