"Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo", "'%value%' contains characters which are non alphabetic and no digits" => "'%value%' obsahuje aj iné znaky ako písmená a číslice", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdny reťazec", // Zend_Validate_Alpha "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", "'%value%' contains non alphabetic characters" => "'%value%' obsahuje aj iné znaky ako písmená", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdny reťazec", // Zend_Validate_Barcode "'%value%' failed checksum validation" => "'%value%' má chybný kontrolný súčet", "'%value%' contains invalid characters" => "'%value%' obsahuje neplatné znaky", "'%value%' should have a length of %length% characters" => "'%value%' by mal mať dĺžku %length% znakov", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec.", // Zend_Validate_Between "'%value%' is not between '%min%' and '%max%', inclusively" => "'%value%' nie je medzi '%min%' a '%max%', vrátane", "'%value%' is not strictly between '%min%' and '%max%'" => "'%value%' nie je ostro medzi '%min%' a '%max%'", // Zend_Validate_Callback "'%value%' is not valid" => "Hodnota '%value%' nie je platná", "An exception has been raised within the callback" => "Počas volania bola vyvolaná výnimka", // Zend_Validate_Ccnum "'%value%' must contain between 13 and 19 digits" => "'%value%' musí obsahovať 13 až 19 číslic", "Luhn algorithm (mod-10 checksum) failed on '%value%'" => "Luhnov algoritmus (kontrolný súčet mod-10) nevyšiel pre '%value%'", // Zend_Validate_CreditCard "'%value%' seems to contain an invalid checksum" => "'%value%' obsahuje neplatný kontrolný súčet", "'%value%' must contain only digits" => "'%value%' musí obsahovať iba čísla", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", "'%value%' contains an invalid amount of digits" => "'%value%' obsahuje neplatný počet číslic", "'%value%' is not from an allowed institute" => "'%value%' nie je od povolenej spoločnosti", "'%value%' seems to be an invalid creditcard number" => "'%value%' nie je platné číslo kreditnej karty", "An exception has been raised while validating '%value%'" => "Počas validácie '%value%' bola vyvoláná výnimka", // Zend_Validate_Date "Invalid type given. String, integer, array or Zend_Date expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, číslo, pole, alebo Zend_Date", "'%value%' does not appear to be a valid date" => "'%value%' nie je platný dátum", "'%value%' does not fit the date format '%format%'" => "'%value%' nezodpovedá formátu dátumu '%format%'", // Zend_Validate_Db_Abstract "No record matching '%value%' was found" => "nebol nájdený žiadny záznam zodpovedajúci '%value%'", "A record matching '%value%' was found" => "Bol nájdený záznam zodpovedajúci '%value%'", // Zend_Validate_Digits "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo", "'%value%' must contain only digits" => "'%value%' musí obsahovať len číslice", "'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdny reťazec", // Zend_Validate_EmailAddress "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", "'%value%' is no valid email address in the basic format local-part@hostname" => "'%value%' nie je platná e-mailová adresa vo formáte local-part@hostname", "'%hostname%' is no valid hostname for email address '%value%'" => "'%hostname%' nie je platný hostname pre emailovú adresu '%value%'", "'%hostname%' does not appear to have a valid MX record for the email address '%value%'" => "'%hostname%' neobsahuje platný MX záznam pre e-mailovú adresu '%value%'", "'%hostname%' is not in a routable network segment. The email address '%value%' should not be resolved from public network" => "'%hostname%' nie je v smerovateľnom úseku sieťe. E-mailová adresa '%value%' by nemala byť požadovaná z verejnej siete", "'%localPart%' can not be matched against dot-atom format" => "'%localPart%' nemôže byť porovnaný voči dot-atom formátu", "'%localPart%' can not be matched against quoted-string format" => "'%localPart%' nemôže byť porovnaný voči quoted-string formátu", "'%localPart%' is no valid local part for email address '%value%'" => "'%localPart%' nie je platná 'local part' pre e-mailovú adresu '%value%'", "'%value%' exceeds the allowed length" => "'%value%' prekročil povolenú dĺžku", // Zend_Validate_File_Count "Too many files, maximum '%max%' are allowed but '%count%' are given" => "Príliš veľa súborov. Maximum je '%max%', ale bolo zadaných '%count%'", "Too few files, minimum '%min%' are expected but '%count%' are given" => "Príliš málo súborov. Minimum je '%min%', ale bol zadaný len '%count%'", // Zend_Validate_File_Crc32 "File '%value%' does not match the given crc32 hashes" => "Súbor '%value%' nezodpovedá zadanému crc32 hashu", "A crc32 hash could not be evaluated for the given file" => "Pre zadaný súbor nemohol byť vypočítaný crc32 hash", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_ExcludeExtension "File '%value%' has a false extension" => "Súbor '%value%' má nesprávnu príponu", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_ExcludeMimeType "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Súbor '%value%' má nesprávny mimetyp '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp súboru '%value%' nebolo možné zistiť", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_Exists "File '%value%' does not exist" => "Súbor '%value%' neexistuje", // Zend_Validate_File_Extension "File '%value%' has a false extension" => "Súbor '%value%' má nesprávnu príponu", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_FilesSize "All files in sum should have a maximum size of '%max%' but '%size%' were detected" => "súčet veľkostí všetkých súborov by mal byť maximálne '%max%', ale je '%size%'", "All files in sum should have a minimum size of '%min%' but '%size%' were detected" => "súčet veľkostí všetkých súborov by mal byť najmenej '%min%', ale je '%size%'", "One or more files can not be read" => "Jeden, alebo viac súborov nie je možné načítať", // Zend_Validate_File_Hash "File '%value%' does not match the given hashes" => "Súbor '%value%' nezodpovedá danému hashu", "A hash could not be evaluated for the given file" => "Hash nemohol byť pre daný súbor vypočítaný", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_ImageSize "Maximum allowed width for image '%value%' should be '%maxwidth%' but '%width%' detected" => "Maximálna šírka obrázku '%value%' by mala byť '%maxwidth%', ale je '%width%'", "Minimum expected width for image '%value%' should be '%minwidth%' but '%width%' detected" => "Minimálna šírka obrázku '%value%' by mala byť '%minwidth%', ale je '%width%'", "Maximum allowed height for image '%value%' should be '%maxheight%' but '%height%' detected" => "Maximálna výška obrázku '%value%' by mala byť '%maxheight%', ale je '%height%'", "Minimum expected height for image '%value%' should be '%minheight%' but '%height%' detected" => "Minimálna výška obrázku '%value%' by mala byť '%minheight%', ale je '%height%'", "The size of image '%value%' could not be detected" => "Rozmery obrázku '%value%' nebolo možné zistiť", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_IsCompressed "File '%value%' is not compressed, '%type%' detected" => "Súbor '%value%' nie je komprimovaný, ale '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp súboru '%value%' nebolo možné zisťit", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_IsImage "File '%value%' is no image, '%type%' detected" => "Súbor '%value%' nie je obrázok, ale '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp súboru '%value%' nebolo možné zistiť", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_Md5 "File '%value%' does not match the given md5 hashes" => "Súbor '%value%' nezodpovedá danému md5 hashu", "A md5 hash could not be evaluated for the given file" => "Md5 hash nemohol byť pre daný súbor vypočítaný", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_MimeType "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Súbor '%value%' má neplatný mimetyp '%type%'", "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp súboru '%value%' nebolo možné zistiť", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_NotExists "File '%value%' exists" => "Súbor '%value%' existuje", // Zend_Validate_File_Sha1 "File '%value%' does not match the given sha1 hashes" => "Súbor '%value%' nezodpovedá danému sha1 hashu", "A sha1 hash could not be evaluated for the given file" => "sha1 hash nemohol byť pre daný súbor vypočítaný", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_Size "Maximum allowed size for file '%value%' is '%max%' but '%size%' detected" => "Maximálna povolená veľkosť súboru je '%max%', ale '%value%' má '%size%'", "Minimum expected size for file '%value%' is '%min%' but '%size%' detected" => "Minimálna veľkosť súboru je '%min%', ale '%value%' má '%size%'", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_File_Upload "File '%value%' exceeds the defined ini size" => "Súbor '%value%' prekročil veľkosť definovanú v inom súbore", "File '%value%' exceeds the defined form size" => "Súbor '%value%' prekročil veľkosť definovanú vo formulári", "File '%value%' was only partially uploaded" => "Súbor '%value%' bol nahraný len čiastočne", "File '%value%' was not uploaded" => "Súbor '%value%' nebol nahraný", "No temporary directory was found for file '%value%'" => "Pre súbor '%value%' nebol nájdený žiadny dočasný adresár", "File '%value%' can't be written" => "Súbor '%value%' nemôže byť zapísaný", "A PHP extension returned an error while uploading the file '%value%'" => "PHP rozšírenie vrátilo chybu počas nahrávania súboru '%value%'", "File '%value%' was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "Súbor '%value%' bol neoprávnene nahraný. Môže se jednať o útok", "File '%value%' was not found" => "Súbor '%value%' nebol nájdený", "Unknown error while uploading file '%value%'" => "Počas nahrávania súboru '%value%' došlo k chybe", // Zend_Validate_File_WordCount "Too much words, maximum '%max%' are allowed but '%count%' were counted" => "Príliš veľa slov. Maximálne je ich dovolených '%max%', ale bolo zadaných '%count%'", "Too less words, minimum '%min%' are expected but '%count%' were counted" => "Príliš málo slov. Musí ich byť aspoň '%min%', ale bolo zadaných len '%count%'", "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje", // Zend_Validate_Float "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo", "'%value%' does not appear to be a float" => "'%value%' nie je desatinné číslo", // Zend_Validate_GreaterThan "'%value%' is not greater than '%min%'" => "'%value%' nie je väčšie ako '%min%'", // Zend_Validate_Hex "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", "'%value%' has not only hexadecimal digit characters" => "'%value%' neobsahuje len znaky hexadecimálnych čísel.", // Zend_Validate_Hostname "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", "'%value%' appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed" => "'%value%' vyzerá ako IP adresa, ale tie nie sú dovolené", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list" => "'%value%' vyzerá ako hostname, ale nemohol byť overený voči známym TLD", "'%value%' appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position" => "'%value%' vyzerá ako hostname, ale obsahuje pomlčku na nedovolenom mieste", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'" => "'%value%' vyzerá ako hostname, ale nezodpovedá formátu hostname pre '%tld%'", "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part" => "'%value%' síce vyzerá ako hostname, ale nemožno určiť TLD", "'%value%' does not match the expected structure for a DNS hostname" => "'%value%' nezodpovedá očakávanej štruktúre hostname", "'%value%' does not appear to be a valid local network name" => "'%value%' nevyzerá ako platné sieťové meno", "'%value%' appears to be a local network name but local network names are not allowed" => "'%value%' vyzerá ako hostname lokálnej siete, tie ale nie sú povolené", "'%value%' appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded" => "'%value%' vyzerá ako DNS hostname ale zadanú punycode notáciu nie je možné dekódovať", // Zend_Validate_Iban "Unknown country within the IBAN '%value%'" => "Neznámý štát v IBAN '%value%'", "'%value%' has a false IBAN format" => "'%value%' nie je platný formát IBAN", "'%value%' has failed the IBAN check" => "'%value%' neprešlo kontrolou IBAN", // Zend_Validate_Identical "The two given tokens do not match" => "Zadané položky nie su zhodné", "No token was provided to match against" => "Nebola zadáná položka pre porovnanie", // Zend_Validate_InArray "'%value%' was not found in the haystack" => "'%value%' nebola nájdená v zozname", // Zend_Validate_Int "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, alebo celé číslo", "'%value%' does not appear to be an integer" => "'%value%' nie je celé číslo", // Zend_Validate_Ip "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", "'%value%' does not appear to be a valid IP address" => "'%value%' nie je platná IP adresa", // Zend_Validate_Isbn "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, alebo celé číslo", "'%value%' is no valid ISBN number" => "'%value%' nie je platné ISBN", // Zend_Validate_LessThan "'%value%' is not less than '%max%'" => "'%value%' nie je menej ako '%max%'", // Zend_Validate_NotEmpty "Invalid type given. String, integer, float, boolean or array expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo, boolean alebo pole", "Value is required and can't be empty" => "Položka je povinná a nesmie byť prázdna", // Zend_Validate_PostCode "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, alebo celé číslo", "'%value%' does not appear to be a postal code" => "'%value%' nevyzerá ako PSČ", // Zend_Validate_Regex "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo", "'%value%' does not match against pattern '%pattern%'" => "'%value%' nezodpovedá šablóne '%pattern%'", "There was an internal error while using the pattern '%pattern%'" => "Počas spracovania šablóny '%pattern%' došlo k internej chybe", // Zend_Validate_Sitemap_Changefreq "'%value%' is no valid sitemap changefreq" => "'%value%' nie je platný 'changefreq' pre sitemapu", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", // Zend_Validate_Sitemap_Lastmod "'%value%' is no valid sitemap lastmod" => "'%value%' nie je platný 'lastmod' pre sitemapu", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", // Zend_Validate_Sitemap_Loc "'%value%' is no valid sitemap location" => "'%value%' nie je platná 'location' pre sitemapu", "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", // Zend_Validate_Sitemap_Priority "'%value%' is no valid sitemap priority" => "'%value%' nie je platná 'priority' pre sitemapu", "Invalid type given. Numeric string, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný číselný reťazec, celé alebo desatinné číslo.", // Zend_Validate_StringLength "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec", "'%value%' is less than %min% characters long" => "'%value%' je kratšia ako %min% znakov", "'%value%' is more than %max% characters long" => "'%value%' je dlhšia ako %max% znakov", );